این متن داخل کد نوشته شده و روی عکس نوشته نیست حتی میتونی این متن رو کپی بگیری ازمایشش مجانیه